با اجرای سالیانه پیاپی هشت دوره کنفرانس ملي نیروگاههای برق با هدایت انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران، مشعل فروزان این رویداد بزرگ ملی این بار به دست شرکت مديريت توليد برق دماوند(نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت) سپرده شده تا به یاری پروردگار میزبانی نهمين کنفرانس نیروگاههای برق را در تاريخ  10 و 11  ارديبهشت ماه 1398 به عهده گیرد.

با گذشت 8 سال از وقوع این حرکت تخصصی با اهمیت و آشنایی شما متخصصان حوزه صنعت تولید برق با درون مایه و ترتیبات اجرای کنفرانس، بی گمان بر تاثیرات آن بر ارتقا سطح دانش فنی در راستای تولید ایمن، پاک و اقتصادی انرژی الکتریکی و نیز بسترسازی برای ارائه تازه های فن آوری نیروگاهی از سوی کارشناسان نیروگاهها، نخبگان دانشگاهی، موسسات دانش بنیان، صنعتگران و مهندسان مشاور وقوف دارید.
از این رو شایسته است با پیوستن به جریان علمی و فنی این کنفرانس و مشارکت و حضور فعال در آن، موجبات دلگرمی مجریان آن را فراهم سازید.
 کمیته برگزارکننده نهمين کنفرانس  ملي نیروگاههای برق