هیأت مدیرة دورة سیزدهم انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

آقای دکتر غفوری فرد
رییس

آقای دکتر عسکریان
نایب‌رییس اول

آقای مهندس هاشمی
نایب‌رییس دوم

آقای دکتر جورابیان
دبیر

 

آقای مهندس حسینی
خزانه‌دار

 

آقای دکتر قره‌پتیان
عضو اصلی

  

آقای مهندس مهدوی‌نیا
عضو اصلی

 

آقای دکتر شیرزادی 
عضو اصلی

 

آقای مهندس سپری
عضو اصلی

  

آقای مهندس اله‌داد
عضو اصلی

آقای مهندس خوش‌خلق
عضو اصلی

آقای مهندس مهذب‌ترابی
عضو اصلی

آقای مهندس خودنیا
عضو اصلی

 

آقای مهندس یوسف‌پور 
عضو علی البدل

آقای دکتر رجبی مشهدی
عضو علی‌البدل