سال جهش تولید

سال جهش تولید

بیشتر بدانید ...
image01

برقراری ارتباط علمی

ایجاد پایگاهی مناسب جهت برقراری ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین کارشناسانی که بنحوی باشاخه های گوناگون برق و الکترونیک سر و کار دارند

همکاری بین سازمانی

همکاری با وزارت آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی و انجمن های علمی و مؤسسات صنعتی ، برنامه ریزی امور آموزشی ، پژوهشی و صنعتی و برگزاری گردهمائیهای علمی

خدمات آموزشی

ارائه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی، صنعتی، به منظور رشد تکنولوژی برق و الکترونیک در کشور به اعضاء و یا هر سازمان ایرانی متقاضی

ارزیابی علمی

ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی و علمی، پژوهشی ، صنعتی و ارائه خدمات لازم کارشناسانه در مسائل مذکور

تدوین نشریات علمی

تهیه وتدوین و انتشار نشریات و مجموعه های علمی . اموزشی وبرگزاری گردهمائیهای آموزشی وپژوهشی و صنعتی

نخبه پروری

شناسائی و جذب اشخاص فعال در رشته های مربوط و تشویق و هدایت آنها در جهت تحقق اهداف انجمن

حامیان ما