مقدمه

بمنظور تحقق اهداف اين اساسنامه انجمن مهندسين برق والكترونيك ايران با گرايشهاي مهندسي قدرت ، الكترونيك ، مخابرات ،كنترل ، كامپيوتر ، مهندسي پزشكي و نظائر آنها تشكيل شده است.

فصل اول - كليات

ماده 1 – نام تشكيلات انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران مي باشد كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي شود. انجمن داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و بصورت غير انتقاعي اداره مي شود.

ماده 2- تابعيت انجمن ايراني است و بر اساس مجوز صادره از سوي وزارت فرهنگ و آموزش عالي فعاليت مي نمايد.

ماده3- محل مركز انجمن در شهر تهران است و ميتواند پس از تصويب هيات مديره شعب آن در هر قسمت از كشور تشكيل شود.

ماده4- مدت فعاليت انجمن نا محدود مي باشد.

ماده 5- هدف انجمن . رشد ارتقاء و شكوفائي صنايع . فن آوري . آموزش وپرورش كشور در زمينه هاي تخصصي اعضاء انجمن در مرحله نخست از ديدگاه اقتصاد ملي و نهايتا در جهت بهبود وضع كنوني جوامع بشري مي باشد.

ماده6- وظايف

 1-6- ايجاد پايگاهي مناسب جهت برقراري ارتباط علمي ، فني ، تحقيقاتي ، آموزشي و تبادل نظر بين محققان و ساير كارشناساني كه بنحوي باشاخه هاي گوناگون برق و الكترونيك سر و كار دارند.

2-6- همكاري با وزارت آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي و انجمن هاي علمي و مؤسسات صنعتي ، برنامه ريزي امور آموزشي ، پژوهشي و صنعتي و برگزاري گردهمائيهاي علمي و فني

3-6- ارزيابي و بازنگري برنامه هاي آموزشي و علمي . پژوهشي . صنعتي و ارائه خدمات لازم كارشناسانه در مسائل مذكور .

4-6- ارائه خدمات آموزشي . علمي . پژوهشي . صنعتي . به منظور رشد تكنولوژي برق و الكترونيك در كشور به اعضاء ويا هر سازمان ايراني متقاضي

5-6- ترغيب و تشويق پژوهشگران . صنعتگران .و دانشجويان در پيشبرد فعاليت علمي

6-6- تهيه وتدوين و انتشار نشريات و مجموعه هاي علمي . اموزشي وبرگزاري گردهمائيهاي آموزشي وپژوهشي و صنعتي .

7-6- حمايت از افراد محقق و صنعتگر وهمكاري وهدايت آنها در جهت حصول به اهداف انجمن

8-6- شناسائي و جذب اشخاص فعال در رشته هاي مربوط و تشويق و هدايت آنها در جهت تحقق اهداف انجمن .

9-6- ايجاد هماهنگي با انجمن و سازمانهاي علمي داخلي و خارجي مانند IEEE ، CIGRE IEE وغيره.

10-6- ارائه نقطه نظرات تخصصي انجمن به سازمانهاي ذيربط .

11-6- كسب اطلا عات از آخرين دستاورد هاي علمي و سعي در ارائه آنها به اعضاء از طريق گوناگون .

12-6-حمايت از حقوق قانوني اعضاء خصوصا در زمينه هاي علمي و صنعتي .

فصل دوم ساختار انجمن

 ماده 7- اركان انجمن بشرح ذيل است :
الف- مجمع عمومي ب- هيات مديره ج- بازرسان

 ماده 8- اعضاء انجمن عبارتند از :اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بنحوي شامل يكي از موارد زير بند ماده 8 باشد . قبول يا تداوم عضويت اشخاص حقيقي يا حقوقي در انجمن منوط عدم اقدام متقاضي و يا عضو عليه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده و به يكي از اشكال ذيل مي باشد . چنانجه در مواردي غير از آنچه كه ذيلا تشريح خواهد شد. لازم باشد مراتب به پيشنهاد هيأت مديره و پس از تصويب مجمع عمومي فوق العاده و تغيير در اساسنامه قابل اجرا خواهد شد .

1-8- عضويت پيوسته : هيأت موسس انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته هاي برق . اكترونيك . ويا يكي از رشته هاي وابسته باشند .

2-8- عضويت وابسته : افراديكه حائز شرايط ذيل باشند مي توانند به عضويت وابسته انجمن در آيند .

1-2-8-كليه افرادي كه داراي درجه كارشناسي در ساير رشته هاي مهندسي و يا علوم پايه بوده و حداقل به مدت 5 سال به نحوي سابقه كار حرفه اي در يكي از رشته هاي برق و الكترونيك داشته باشند. مي توانند بصورت اعضاء وابسته انجمن پذيرفته شوند.

2-2-8- افراديكه در رابطه با موضوع فعاليت انجمن به تشخيص هيئت مديره به عنوان خبره شناخته شده باشند . ميتوانند با تصويب هيئت مديره به عضويت وابسته انجمن در آيند.

3-2-8- عضويت دانشجوئي : كليه دانشجوياني كه در رشته هاي برق و الكترونيك به تحصيل اشتغال دارند و حداقل سه چهارم از واحد هاي تخصصي خود را گذ رانده باشند.

 4-8- عضويت افتخاري :شخصيتهاي ايراني و يا خارجي كه مقام علمي آنها در زمينه هاي برق و الكترونيك حائز اهميت خاص باشد ويا پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي ارزنده اي ارائه نموده باشند .

5-8-عضويت حقوقي:اشخاص حقوقي فعال در زمينه مربوط به فعاليت انجمن مي توانند با تصويب هيأت مديره انجمن به عضويت پيوسته انجمن پذيرفته شوند.

ماده9-حق عضويت هر يك از اعضاي انجمن سالانه مبلغي راكه ميزان آن توسط هئيت مديره پيشنهاد و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد. تبصره1- پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعائي را نسبت به دارائي انجمن براي اعضاء ايجاد نخواهد كرد .

ماده 10- لغو عضويت در انجمن در يكي از موارد ذيل خاتمه مييابد :

1-10-استعفاي كتبي عضو

2-10-عدم پرداخت حق عضويت سالانه حداكثر تايكسال بعد از آخرين پرداخت .

تبصره 1- آئين نامه عدم صلاحيت . علل خاتمه عضويت وعضويت مجدد به پيشنهاد هئيت مديره به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد .

تبصره 2- تصميم نهائي خاتمه عضويت با هيات مديره خواهد بود .

 3-10-
ساير مواردي كه در اساسنامه پيش بيني مي شوند 

 
ماده 11- مجامع عمومي از گردهمائي اعضاي پيوسته انجمن و به دو صورت ذيل تشكيل مي گردد:

1-11-مجمع عمومي عادي هر سال يكبار و در صورت لزوم به طور فوق العاده تشكيل مي شود.

2-11-مجمع عمومي فوق العاده در مواقع ضروري و باتصويب و پيشنهاد هيأت مديره و يا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته به دعوت هيأت مديره و يا بازرسان تشكيل مي گردد.

تبصره 1-جلسات مجمع عمومي فوق العاده و عادي هر يك با حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضاءبراي بار اول رسميت مي يابد.

تبصره2- تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با دو سوم آراء تصويب خواهد شد.

تبصره3- تصميمات مجمع عمومي عادي با اكثريت آراء تصويب خواهد شد.

تبصره4-هريك از اعضاي انجمن مي تواند براي حضور و دادن راي در مجامع عمومي به يكي ديگر از اعضاء وكالت كتبي بدهد .هيچيك از اعضاء انجمن نمي تواند وكالت بيش از 3نفر عضو را بپذيرد .

تبصره 5- مجمع عمومي عادي در اولين جلسه خود يكنفر را از بين اعضاء به عنوان رئيس مجمع و دو نفر رابه عنوان ناظر و يكنفر را به عنوان منشي انتخاب مي نمايد . جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده با دعوت كتبي و با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه ده روز قبل از تشكيل مجمع واز طريق نامه و يا درج در روزنامه هاي كثير الانتشار به اطلاع اعضاء خواهد رسيد .

تبصره 6- چنانچه جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده حد نصاب رسميت را حاصل ننمايد .به فاصله 15 روز از دعوت اوليه . نسبت به مجددتوسط رئيس مجمع اقدام خواهد شد . و جلسه با حضور حاضرين رسميت مييابد.

ماده 12- وظايف عمومي انجمن به شرح زير است:

1-12-رسيدگي واتخاذ تصميم نسبت به گزارش فعاليتهاي سالانه انجمن .

2-12-اتخاذ تصميم نسبت به تراز نامه

3-12-انتخاب هيأت مديره

4-12-انتخاب دو نفر از اعضاء بعنوان بازرس اصلي و علي البدل

5-12-تصويب كليه آئين نامه ها و ضوابط اجرائي مورد لزوم براي پيشبرد امور انجمن

6-12-اتخاذ تصميم در مورد امور مالي انجمن

ماده 13- وظايف مجمع عمومي فوق العاده وظايف مجمع عمومي فوقالعاده بشرح ذيل مي باشد:

1-13-عزل هئيت مديره

2-13-انحلال انجمن با اطلاع وزارت فرهنگ وآموزش عالي


ماده14-هئيت مديره هئيت مديره مركب از 13نفر است كه 11نفر عضو اصلي و 2نفر عضو علي البدل ميباشند . اعضاي مذكور در جلسه مجمع عمومي عادي هر 2سال يكبار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجددآنها بلا مانع است.عضويت در هيات مديره افتخاري است .

تبصره1- جلسات هئيت مديره حداقل يكبار در ماه تشكيل مي گردد و با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با حداقل 6 راي موافق به تصويب ميرسد .

ماده15-انتخاب داخلي هئيت مديره هيات مديره در اولين جلسه از بين خود يكنفر رئيس يكنفر نايب رئيس . يكنفر دبير . يكنفر خزانه دار رابا راي كتبي اكثريت اعضاي هيات مديره انتخاب مي نمايد .

تبصره1- كليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاء مشترك رئيس و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه هاي رسمي با امضاي رئيس يا نائب رئيس معتبر خواهد بود .

تبصره 2-چنانچه هر يك از اعضاي هئيت مديره سه جلسه متوالي ويا پنج جلسه متناوب بدون دليل موجه به تشخيص هيات مديره در جلسات شركت ننمايند منفي شناخته خواهد شد .

تبصره3- درصورت استفعاء .بر كناري ويا فوت هر يك از اعضاي هيات مديره عضو علي البدل براي مابقي دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد .

تبصره4- رئيس هيات مديره نماينده قانوني انجمن بوده و نمايندگي انجمن در قبال اشخاص حقيقي و حقوقي .در مراجع مختلف قضائي .اداري . وغيره را با حق توكيل به غير دارد.

ماده16- انتخاب مجدد هئيت مديره هئيت مديره موظف است ظرف مدت حداكثر 2ماه پيش از پايان دوره تصدي خود . نسبت به دعوت مجمع عمومي و انتخاب هئيت مديره جديد افدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به وزارت فرهنگو آموزش عالي ارسال نمايد .

تبصره1- حداكثر 15 روز پس از انتخابات هيات مديره . جلسه مشترك بين دو هيات مديره جهت مذاكره و انتقال مسئوليتها .اطلاعات و امكانات تشكيل خواهد شد و متعاقبا هيات مديره جديد مسئوليت مربوطه را بعهده خواهد گرفت .

تبصره 2- هر گاه در فاصله 3ماه پس از انتخابات هيات مديره وزارت فرهنگ و آموزش عالي اطلاع كتبي دال بر عدم تأئيد هئيت مديره صادر نمايد هيات مذكور مكلف به دعوت مجمع عمومي فوق العاده انجمن جهت ارائه دلائل عدم تأئيد و انجام انتخابات قطعي دوم مي باشد .

ماده17- وظايف و اختيارات هيات مديره

1-17- دعوت براي تشكيل مجامع عادي و فوق العاده

2-17- اجراي تصميمات متخذه در مجامع عمومي

3-17-تشكيل جلسات سخنراني و گردهمائي علمي و پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات كشور

4-17- تهيه ضوابط ومقررات و آئين نامه هاي اجرائي و پيشنهاد به مجمع عمومي جهت تصويب

5-17- تهيه گزارش سالانه فعاليتهاي انجمن براي ارائه به مجمع عمومي

6-17- تعيين وتنظيم بودجه ساليانه انجمن و پيشنهاد به مجمع جهت تصويب

7-17- تهيه تراز نامه و ارائه آن به مجمع عمومي و پيشنهاد به مجمع جهت تصويب

8-17- قبول هدايا و كمكهاي مالي

9-17- پيشنهاد اخذ وام و اعتبار به مجمع عمومي فوق العاده

10-17- واگذاري بورسهاي تحقيقاتي و آموزشي در چهار چوب قوانين و مقررات جاري كشور

11-17- پيشنهاداصلاحات و تغييرات در اساسنامه مجمع عمومي فوق العاده

12-17- اداره امور انجمن در چهار چوب مفاد اساسنامه

13-17- تشكيل كميته هاي ستادي . اجرائي . و تخصصي مختلف و تعيين نوع فعاليت آنها بمنظور پيشبرد سريع و صحيح امور

تبصره 1- كميته هاي فوق تحت نظارت هيات مديره بوده و اعضاي آن مي توانند افرادي غير از اعضاي هئيت مديره باشند .

14-17- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن به مجامع علمي داخلي و خارجي مطابق مقررات جاري كشور .

15-17 همكاري با انجمن ها و سازمانهاي مشابه .

16-17- شناسائي و معرفي امكانات بالقوه كشور

17-17- اقامه دعوي عليه اشخاص حقيقي وحقوقي و دفاع از دعاوي كه عليه انجمن اقامه مي شود.

18-17- اتخاذ تصميم نسبت به عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور

19-17- بررسي و تهيه طرحها و برنامه ها ي سازنده در راستاي خط مشي و اهداف انجمن و ارائه به مقامات و ارگانهاي ذيصلاح

20-17- شناخت نارسائيهاي تخصصي وسعي در يافتن راه حل هاي مناسب و ارتقاء فرهنگ تخصصي

21-17- همكاري در تهيه استاندارد ها . گزارش هاي تخصصي مرتبط با موضوع فعاليت انجمن با سازمانهاي ذيربط

22-17- اتخاذ تصميم در مورد شركت در نمايشگاههاي تخصصي و عرضه دستاورد هاي انجمن

23-17- معرفي منابع اطلاعات تخصصي به اعضاء انجمن

24-17- پيشنهاد انحلال به مجمع عمومي فوق العاده

25-17- ارسال گزارشهاي لازم به وزارت فرهنگ وآموزش عالي

26-17- اتخاذ روشهائي جهت ايجاد درآمد بمنظور تأمين نياز هاي مالي انجمن براي پيشبرد اهداف آن.

ماده18- دبير خانه دبير انجمن به انتخاب هئيت مديره به عنوان مسئول دبير خانه انجمن وظايف ذيل را دارا مي باشد : 1-18-جمع آوري اسناد وتنظيم و تمركز صورتجلسات و تنظيم اركان انجمن .

2-18-انجام امور اداري انجمن

3-18-انجام امور محوله از طرف هيات مديره

ماده19- بازرس انجمن داراي يكنفر بازرس مي باشد كه همزمان با انتخاب اعضاء هئيت مديره توسط مجمع عمومي عادي براي مدت 2سال انتخاب مي شود .

ماده20-وظايف بازرس

1-20-بررسي كليه اسناد و مدارك مالي انجمن و تهيه گزارش براي ارائه به مجمع عمومي .

2-20-بررسي گزارش سالانه هيات مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش از عملكرد انجمن و ارائه آن به مجمع عمومي .

3-20-دعوت از مجمع عمومي فوقالعاده در موارد ضروري

تبصره 1- شركت بازرس در جلسات هئيت مديره بدون حق راي مجاز است ودر هر زمان مي توانند اسناد و دفاتر مالي انجمن را از هيات مديره مطالبه و مورد بررسي قرار دهند . مشروط بر اينكه اين اقدام وقفه در امور جاري انجمن ننمايد .

ماده21- درپايان هر سال مالي رياست هئيت مديره .گزارش فعاليتهاي سالانه انجمن و تراز نامه آن را حداقل 20 روز قبل از تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي سالانه براي تائيد در اختيار بازرس قرار خواهند داد. بازرس مكلف است كه خلاصه گزارش تائيد شده را همراه با نظرات و تذكرات خود كتبا تهيه و در اختيار اعضاء قرارداده و در جلسه مجمع عمومع جهت اداي توضيحات حضور يابد .

تبصره 1- سال مالي انجمن از اول فروردين ماه شروع ودر آخر اسفند ماه همان سال ختم مي شود . ماده22-منابع مالي انجمن منابع مالي انجمن عبارتند از :

    -
حق عضويت حقيقي وحقوقي

 - قبول هدايا و كمكها

 - ارائه خدمات كارشناسي

تبصره1- درآمد و هزينه سالانه انجمن در دفاتر قانوني ثبت وبيلان در پايان هر سال مالي پس از تصويب در مجمع عمومي .به وزارت فرهنگ وآموزش عالي ارائه خواهد شد. فصل سوم –ساير مقررات

ماده23-انحلال انجمن در صورت انحلال انجمن كليه دارائيهاي ان با نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالي به يكي از موسسات آموزشي و تحقيقاتي كشور واگذار خواهد شد .

ماده24-منع فعاليتهاي سياسي انجمن واعضاي آن اعم از پيوسته و وابسته به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به دستجات . احزاب و گروههاي سياسي را ندارند.

ماده25-اين اساسنامه در جلسه مجمع عمومي انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران كه در اسفند ماه 1373تشكيل گرديد. مورد تصويب قرار گرفت و اصلاحات و ويرايش نهائي آن در بر اساس اختيارات محوله هئيت مديره انجام و در تاريخ 30/10/1373در25ماده و 20تبصره تصويب گرديد.